O firme

Spoločnosť MASO J+L s.r.o. Košice bola založená v roku 2003 ako veľkoobchod mäsa a mäsových výrobkov. Je to rodinná firma, ktorá vznikla ako fyzická osoba v roku 1992.

Našou hlavnou činnosťou je distribúcia mäsa a mäsových výrobkov slovenskej a českej produkcie a takisto predaj tradičných slovenských domácich výrobkov. Spolupracujeme s dodávateľmi, u ktorých je zabezpečená kvalita a čerstvosť tovaru.

Sortiment výrobkov aktualizujeme podľa potreby na trhu, uvádzame na trh nové výrobky. Našimi odberateľmi sú reštaurácie, školské zariadenia, sociálne ústavy, obchodné siete, nezávislá sieť obchodov. Zameriavame sa na individuálny prístup ku každému obchodnému partnerovi, hľadanie správnych riešení a splnenie náročných požiadaviek každého odberateľa. Odmenou je pre nás spokojný a verný zákazník.

Naša spoločnosť je zapísaná v zozname podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie, zúčastňujeme sa súťaží na dodávky mäsa a mäsových výrobkov, hydiny. Vo firme sa riadime systémom HACCP, ako prevádzka máme povolenie na chladiarenské a mraziarenské skladovanie mäsa a mäsových výrobkov a hydiny a ich uvádzanie na trh v Slovenskej republike a v ostatných členských štátoch EÚ. Dopravu zabezpečujeme vlastným vozovým parkom spĺňajúcim nároky na prepravu živočíšnych produktov.

Pôsobíme v košickom a prešovskom kraji.

GDPR

Ochrana osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Prevádzkovateľ osobných údajov MASO J+L, s.r.o., so sídlom Herlianska 20, 040 14 Košice, Slovenská republika, IČO: 36569194, zapísaná v OR OS Košice I,Oddiel: Sro, vložka č. 13797/V (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva Vaše osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. S ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania osobných údajov, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb Prevádzkovateľ prijal primerané a účinné technické a organizačné opatrenia. Prevádzkovateľ je obchodná spoločnosť, ktorej hlavným predmetom podnikania je veľkoobchod a maloobchod.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sa riadi zásadami:

Zásada zákonnosti – spracúvanie osobných údajov len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Zásada obmedzenia účelu – spracúvanie len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel .

Zásada minimalizácie rozsahu osobných údajov – spracúvané osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Zásada správnosti – spracúvané osobné údaje sú správne a podľa potreby aktualizované.

Zásada minimalizácie doby uchovávania – osobné údaje sú uchovávané len ne nevyhnutné dlhú dobu, ktorá je potrebná na splnenie účelu. Ďalšie spracúvanie uložením v registratúre alebo v archíve je v súlade so zásadou.

Zásada integrity a dôvernosti – údajú sú spracúvané spôsobom, ktorý pomocou prijatých organizačných a technických opatrení zaručuje ich primeranú bezpečnosť pred zničením, neoprávneným prístupom, stratou alebo neoprávnenou zmenou.

Zásada zákonnosti – osobné údaje sú spracúvané len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Kategória spracúvaných osobných údajov Osobné údaje sa považujú za kategóriu bežných osobných údajov a sú spracúvané v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a údaje o bankovom účte; pri monitorovaní kamerami sa spracúva obraz.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jej osobné údaje budú poskytnuté príjemcom, ktorí spolupracujú s Prevádzkovateľom na základe Mandátnej zmluvy alebo inej obchodnej zmluvy uzatvorenej v zmysle zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník alebo subjektom na základe zákona, najmä:

Osobné údaje nebudú prenesené do tretích krajín.

Profilovanie osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodnutie vrátane profilovania.

Informácie a prístup k osobným údajom Dotknutá osoba má najmä nasledovné práva v zmysle v zmysle čl. 13 až čl. 22 a čl. 34 GDPR a v zmysle § 19 až § 28 a § 41 zákona o ochrane osobných údajov:

Kontakt pre dotknutú osobu v súvislosti so spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľ nemá ustanovenú zodpovednú osobu. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov e-mailom: masojl@mail.t-com.sk, písomne alebo osobne na adrese sídla Prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba kontaktovaním prevádzkovateľa si je vedomá, že poskytuje Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo k evidencii jeho osobných údajov v internom systéme spoločnosti a to za účelom vybavenia objednávky. Na spracovanie osobných údajov za týmto účelom, nie je potrebný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.

Zasielanie Akcií a reklamných predmetov Prevádzkovateľ zasiela dotknutej osobe za účelom marketingu leták s akciami a reklamné predmety, pričom Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu meno, priezvisko, mailová adresa, telefónne číslo na právnom základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR / § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov po dobu trvania udeleného súhlasu. Dotknutá osoba môže odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel.